श्रीमहाकुलकुण्डलिनीसहस्रनामस्तोत्रम् || Kundalini Mantra ||

, , Leave a comment


अथ कान्त प्रवक्ष्यामि
कुण्डलीचेतनादिकम्। सहस्रनामसकलं कुण्डलिन्याः प्रियं सुखम् ॥ ३६-१॥ अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धिप्रदायकम् । तव प्रेमवशेनैव कथयामि श‍ृणुष्व तत् ॥ ३६-२॥ विना यजनयोगेन विना ध्यानेन यत्फलम् । तत्फलं लभते सद्यो विद्यायाः सुकृपा भवेत् ॥ ३६-३॥ या विद्या भुवनेशानी त्रैलोक्यपरिपूजिता । सा देवी कुण्डली माता त्रैलोक्यं पाति सर्वदा ॥ ३६-४॥ तस्या नाम सहस्राणि अष्टोत्तरशतानि च ।

 

Leave a Reply