Gayatri Mantra Chords | Om Bhur Bhuva Swaha | Devotional Songs

, , Leave a comment


Gayatri Mantra – Om Bhur Bhuva Swaha Bhajan Relax Mantra Chords and Lyrics Am Dm Am
Singing Om Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Bm
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Em Bm
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am
Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Dm Am
Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yonah Prachodayaat Am Dm Am
Singing Om

 

Leave a Reply