GOVINDA mantra SUCCESSFUL START OF ANY BUSINESS ॐ Krishna Powerful Mantras Meditation PM 2019

, , 20 Comments


Cintamani prakara sadmasu kalpa vrksa Laksavrtesu surabhir abhipalayantam Laksmi sahasra sata sambhrama sevyamanam Govindam adi purusham tam aham bhajami

 

20 Responses

Leave a Reply