Tagged By kundalini

श्रीमहाकुलकुण्डलिनीसहस्रनामस्तोत्रम् || Kundalini Mantra ||

श्रीमहाकुलकुण्डलिनीसहस्रनामस्तोत्रम् || Kundalini Mantra ||

, , No Comment

अथ कान्त प्रवक्ष्यामि कुण्डलीचेतनादिकम्। सहस्रनामसकलं कुण्डलिन्याः प्रियं सुखम् ॥ ३६-१॥ अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धिप्रदायकम् । तव प्रेमवशेनैव कथयामि श‍ृणुष्व तत् ॥ ३६-२॥ विना यजनयोगेन विना ध्यानेन यत्फलम् । तत्फलं लभते सद्यो विद्यायाः सुकृपा भवेत् ॥…

Read Post →

Kundalini Yoga

Kundalini Yoga

, , No Comment

Kundalini yoga is nourishing of all the centers in your body it’s really where man is a plant and he’s a natural thing and the reason the world is screwed up is because nobody is…

Read Post →